forsiden

 

Haram kommune - kulturmidler

Legat-id:4294

Formål:
å yte støtte til kulturarbeid i Haram kommune

Beskrivelse:
Lag, organisasjonar og enkeltpersonar heimehøyrande i Haram kommune kan søkje. Som hovudregel blir kulturmidlane berre tildelt hovudlaget, dvs. ikkje undergrupper.

Hovedtekst:
Ein må gjere greie for korleis ein tenkjer seg å bruke midlane. Ein kan ikkje søkje for å gi gåve til andre. Eige skjema skal nyttast.

Tildelte midlar skal nyttast til å fremje aktiviteten i laget.

Annet:
Vedtak om tildeling blir fatta av kulturutvalet. Utvalet avgjer søknadane på grunnlag av retningslinjene, årlege prioriteringar og eige skjøn.

Midlar blir avsett gjennom budsjettvedtaka for det respektive året.

Søknadsfristen gjeld uansett. For seint innkomne søknadar får ikkje tildelt

Betingelser for å søke:
Berre lag, organisasjonar og enkeltpersonar heimehøyrande i Haram kommune kan søkje.Eige skjema skal brukast.Årsmelding og godkjent rekneskap skal leggjast ved søknaden. Rekneskapen bør førast som ”bruttorekneskap”, m.a.o. at den i størst muleg grad viser reelle inntekter og utgifter fordelt på ulike postar.

Stønadsrett har ikkje lag og organisasjonar:

a) som primært ivaretek medlemmane sine yrkesmessige og/eller økonomiske interesser
b) utan demokratisk oppbygging (lukka opptak), støtteforeiningar etc.
c) som ikkje aksepterer kommunen si ordning med ledsagerbevis / følgjekort, jf. eige dokument
d) med drift som ikkje er i tråd med den alkoholpolitiske handlingsplanen for kommunen.

Søknadsfrist:15.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Om ledsagerbevis

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Haram kommune
Kontaktperson:Kultur og miljø ved kulturkonsulent Frode Elias Synnes
Postadresse:Storgata 19
6270 Brattvåg
Telefon:70 20 75 46
Faks:70 20 75 02
E-post:postmottak@haram.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Haram kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Haram

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke